תקנון אתר WWW.ALUMAYER.CO.IL

הקדמה

אתר WWW.ALUMAYER.CO.IL להלן ("האתר") הינו אתר תדמיתי ברשת האינטרנט המציג את תחומי התמחותה של חברת "אלומאיר בע"מ" ומפעילו הינם בעלי החברה, (פרטי מפעיל האתר נמצאים תחת לשונית "צור קשר" באתר)

כל אדם שיכנס לאתר יוגדר כ"משתמש" באתר לצורך תקנון זה.

הוראות תקנון זה תקפות לגבי כל פעולה שתבוצע על ידי "משתמש" באתר.

יובהר כי תקנון זה הינו הסכם מחייב בין המשתמש וקבוצת אלומאיר בע"מ לכל דבר ועניין. כן יובהר כי בעצם השימוש באתר (גלישה/ביצוע פעולות) המשתמש מסכים לקבל את הוראות התקנון ולנהוג על פיהן.  במידה והמשתמש אינו מסכים להוראות תקנון האתר ומקבלן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש שהוא באתר לרבות צפיה בתכנים, גלישה, שימוש בתכנים ועוד. יובהר ויודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל תענה או תביעה כנגד בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר בכפוף לסייגים ולהבהרות שנקבעו בתקנון זה.

1.זכויות יוצרים

1.1כל התוכן באתר, לרבות תמונות, טקסטים וכל דבר תוכן אחר מוגנים בחוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם תוכן או לשנות תוכן שנמצא באתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר.

1.2 שם החברה (להלן:אלומאיר בע"מ) הינו רכושה של החברה בלבד ואין לעשות בו כל שימוש  מסחרי או שימוש אחר ללא אישור בכתב מבעלי האתר.

1.3 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא באתרים אחרים או בכל אמצעי מדיה שהוא ללא קבלת אישור מבעלי האתר.

1.4 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב.

1.5 אין להשתמש בנתונים כלשהם מהאתר ולהציגם באתר או בשירות אחר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב.

2. סימנים מסחריים

2.1 כל שם מסחרי או שם מותג של חברה המופיע באתר משמש רק לצרכי זיהוי ושיוך המוצר ואינו מהווה אסמכתא לכך שהמותג או החברה הנ"ל מקודמים או מקושרים לקבוצת אלומאיר בע"מ באופן ישיר..

3.פרטיות

3.1 החברה מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש למעט לספקים של החברה ו/או שירותים של החברה בתפעול האתר. סעיף זה לא יהיה תקף בכל מקרה של פנייה מטעם רשות אכיפה כלשהי ו/או צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של משתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או שהפר את זכויות הזולת.

4.תנאי שימוש

4.1 יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

4.2 המשתמש מתחייב כלפי החברה לא לעשות שימוש מסחרי או כל שימוש בלתי מורשה במידע המתפרסם באתר.

4.3 המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או עם כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר ו/או למנוע מהמשתמש גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים הנוגעים לעניין.

4.4 החברה ו/או הנהלת האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית

4.5 הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

4.6 הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

4.7 חברת אלומאיר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להסיר או להוסיף מידע לאתר בכל עת ללא טענות מצד המשתמש

4.8 חברת אלומאיר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ללא צורך בהתראה מוקדמת.

4.9 חברת אלומאיר בע"מ אינה אחראית לטעויות או אי דיוקים במידע שבאתר.

4.10 תמונות המוצרים הינן להחשה בלבד ואינן מחייבות את בעלי האתר.

4.11  חברת אלומאיר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בשירות בכל עת.

תנאי השימוש תקפים לשימוש באתר בכל אמצעי תקשורת לרבות טלפון סלולרי, מחשב כף יד וכו'.

עודכן ב-17/07/2017